تنها راز موفقیت (از نگاه گروه تحقیقاتی سیف )

مطالبی که در این کتاب الکترونیکی رایگان گفته می شود مطالبی است که
اغلب دوستان در کارگاه های چندصد هزار تومانی آموزش می دهند.

طــی ســال های اخیــر در برخــی از کارگاه هــا و مشــاوره هایم، دریافتــم کــه ریشــۀ بیشــتر مشــکلات و حرکت نکــردن در مســیر موفقیــت، اهمال کاری و تنبلی نداشــتن اعتمادبه نفــس و نداشــتن عزت نفــس اســت کــه در این کتاب الکترونیکی بــه آن می پــردازم.

کتاب صوتی معجزه اعتماد به نفس