آرشیو برچسب های: ارتباط با خدا

قانون جذب در قرآن کریم

قانون جذب در قرآن

علم حتی اگر توضیح درستی از قانون جذب داشته باشد ، بسیاری از مردم عامه قادر به درک و پذیرش آن نخواهند بود. علم همیشه وجود داشته و در هر برهه زمانی همیشه علم از اذهان عموم مردم جلوتر بوده زیرا از ذهن افراد بسیار معدودی علوم جدید کشف می شد و برای پیشرفت در […]