آرشیو برچسب های: باور مذهبی

آثار غم و اندوه بر قانون جذب

آثار غم و اندوه بر قانون جذب

شاد بودن و شاد زیستن حق هر انسانی در جهان است و هرگز در هیچ آئین و قانونی غم و اندوه برای مردم توصیه نشده است. اگر نگاهی به آمار شاد زیستن مردم در جهان بیاندازید بدون شک مردم خاورمیانه و آسیا را در قعر جدول خواهید یافت. چرا چنین معضلی باید در کشورهای جهان […]

نقش اعتقادات مذهبی بر نظام باورها

نقش اعتقادات مذهبی بر نظام باورها

هنوز قدمت حضور انسان در زمین به درستی مشخص نیست و روایات و افسانه های زیادی درباره تاریخ و نحوه ی اولین انسان امروزی ارائه شده است. اما چیزی که ما می دانیم همیشه پیشوایانی برای هر دوره برای هدایت انسان ها بر می خاستند و مذاهب مختلفی از این طریق به وجود آمد. در […]