آرشیو برچسب های: ناتوانی در تمرکز ذهنی

تاثیر منفی عدم تمرکز در هدف گذاری

عدم تمرکز ذهنی

وقتی تمرکز نداشته باشید نمی توانید مسیر موفقیت را تا انتها طی کنید. وقتی دائم حواس پرت چیزهای متفرقه می شود، تمرکز روی موضوع اصلی هم از بین می رود. عدم تمرکز یکی از موانع هدف گذاری است که کمتر به آن توجه شده. به هم خوردن تمرکز می تواند امری عادی باشد که برای […]